územný plán zóny CMČ Petržalka

Hlavným cieľom  riešenia územného plánu zóny je návrh riešenia pravobrežnej časti celomestského centra ako novozaloženej urbanistickej štruktúry vo vzťahu k ideovo, kompozične a prevádzkovo nadradeným prvkom, menovite k vodnému toku Dunaja, k ľavobrežnému celomestskému centru (zóna Pribinova), k dominante hradného vrchu s bratislavským hradom, ako aj vo vzťahu k dopravným koridorom troch mostov, diaľnice  a k jestvujúcej sídliskovej zástavbe Petržalky.

Premietnutím jednotlivých vecných a organizačných zložiek návrhu novej urbanistickej štruktúry do záväzne platných regulačných prvkov plošného, priestorového a funkčného využívania územia sa získa komplexný nástroj na riadenie, vecnú a časovú reguláciu a koordináciu činností, z ktorej každá jednotlivo sa stane súčasťou realizácie nového schváleného  urbanistického konceptu.

            Výstavbou objektu sa získa polyfunkčný obchodno-prevádzkový objekt orientovaný na obchodné služby obyvateľstvu.  

spolupráca na tomto projekte prebiehala v rámci ateliéru MARKROP s.r.o., kde konateľ spoločnosti v minulosti pôsobil