MIKLÓS ARCHITEKTI

architektúru tvoríme spoločne

Ponúkame:

 • odborné poradenstvo v oblasti architektúry
 • štúdia uskutočniteľnosti zámeru
 • výber a vyhodnotenie investičného zámeru
 • urbanistická a architektonická štúdia
 • predprojektová a projektová príprava
 • zabezpečenie súladu zámeru s územnoplánovacími skutočnosťami
 • projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
 • asistencia pri výbere zhotoviteľa stavby
 • realizačný projekt
 • autorský dozor pri realizácii stavby
 • predkoaludačná (skutočné vyhotovenie stavby) a pokolaudačná dokumentácia

Samotný proces projektovania objektu bude mať nasledujúce fázy:

predprojektová príprava

pomôžeme vám s výberom vhodného pozemku, posúdime vhodnosť vášho zámeru z architektonicko-urbanistického hľadiska, ale aj z investičného, zistíme čo môžete s vybraným pozemkov z hľadiska územného plánu atď.

architektonická štúdia

podľa vyhodnotenia zámeru, vašich požiadaviek a ubranisticko-architektonických možností vám navrhneme územie, areál, objekt alebo prvok

projektová príprava

po odsúhlasení štúdie vám pripravíme všetky potrebné stupne projektovej dokumentácie, ako územné konanie, stavebné povolenie a realizačný projekt

autorský dozor

po začatí realizácie stavby zabezpečíme všetku potrebnú súčinnosť a koordináciu so stavbou, súčinnosť pri kolaudácii ako aj projekt skutočného vyhotovenia

interiérový design

ešte počas projektových prác a následne popri realizácii vám navrhneme interiér vášho objektu a skoordinujeme výrobu originálnych alebo výber typizovaných prvkov interiéru

kladačské plány

samostatnou časťou našej tvorby je vytváranie kladačských plánov kúpalísk, aquaparkov, wellnesscentier alebo kúpeľní
viac informácií o kladačských plánoch →

zavolatje nám, poraďte sa, skúsime vám pomôcť, možno potrebujete len poradiť, za info sa neplatí...:)